Phương thức thanh toán

chính sách thanh toán

alazar.com.vn là một website bán hàng để cung cấp thông tin sản phẩm của chúng tôi đến khách hàng.

Alazar.com.vn không có chức năng thanh toán trực tiếp hay thu trực tiếp bất kỳ một khoản phí nào từ khách hàng. Việc thanh toán tiền bằng tiền mặt, qua thẻ hay chuyển khoản và thời điểm thanh toán sẽ do các bên trực tiếp thỏa thuận cụ thể.

Liên hệ
08 66 556 365